Self-taken Masochistic Syndrome Collapse Of Some Librarian Librarian Yoshika Sano